A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

  1. Các căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018:

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang;

Công văn số 1374/SGDĐT-GDTH ngày 28/8/2017 của Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ Hướng dẫn số 355/HD-PGDĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

II. Tình hình và bối cảnh triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

Năm học 2017-2018, là năm học thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2016-2020. Tiếp tục, thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của các địa phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Toàn Ngành chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động lớn của ngành.

Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Củng cố kết quả các lĩnh vực chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, phát huy cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" . Tiếp tục thực hiện cuộc vận động 2 không. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động: Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống tốt đẹp thông qua tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, dân ca, thể thao, trò chơi dân gian, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 1, đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan