A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2020-2025

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020

 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2020-2025

 

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBNDN ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X;

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện Kiên Lương về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ V và tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ V;

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-PGDĐT ngày 02/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn năm học 2015-2016 đến năm 2019- 2020,

Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2020 Khối thi đua số 2 tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ 2020-2025 đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà- Phó phòng Giáo dục và Đào tạo, Bà Vũ Thị Thu Hường- chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, Ông Trần Cao Đỉnh- Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trong 5 năm qua, mặc dù tình hình Nhà trường có nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu các đơn vị khối thi đua số 2 đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Tỉnh, Bộ, Ngành đề ra; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Nhà trường theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của Nhà trường nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước nói chung.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2015 đến nay của các đơn vị khối thi đua số 2, đề ra phương hướng, nhiệm vụ để đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác đánh giá khen thưởng trong những năm tiếp theo. Đồng thời đây cũng là dịp biểu dương những kết quả đã đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong khối thi đua, qua đó cổ vũ sức mạnh đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm trong mỗi viên chức, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới - giai đoạn 2020 - 2025.

Tại Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 do đồng chí Cao Phú Trường – Khối trưởng khối thi đua số 2 trình bày. Trong báo cáo đã cho ta thấy những thành quả nhất định trên mọi lĩnh vực mà các đơn vị đã đạt được trong 5 năm qua:

 

* Kết quả thi đua từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020

+ Huân Chương lao động hạnh Nhì                                             01

+ Cờ thi đua Chính phủ(tập thể)                                                      01

          + Bằng khen Thủ tướng chính phủ (cá nhân):                         21

          + Cờ thi đua xuất sắc UBND tỉnh:                                          04

          + Cờ thi đua xuất sắc Bộ Giáo dục và Đào tạo:                       0

          + Bằng khen UBND tỉnh (tập thể):                                         14

          + Bằng khen đột xuất chuyên đề tập thể:                                 04

+ Tập thể Lao động xuất sắc:                                                           15

          + Bằng khen UBND tỉnh cá nhân:                                           232

          + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:                                                     11

          + Tập thể lao động tiên tiến:                                                   42

          + Chiến sĩ thi đua cơ sở:                                                          276;

          + Lao động tiên tiến:                                                                 1871

Các tập thể điển hình tiên tiến trong năm năm qua như: Trường Tiểu học thị trấn Kiên Lương 2, Trường THTT Kiên Lương 1, Trường Bình An, Trường Tiểu học Kiên Bình 2… Nhiều cá nhân điển hình tiêu biểu như: Vũ Thị Thư, Vũ Thị Hà, Hồ Thị Hồng Liên Trường TH Kiên Bình 1, cô Nguyễn Thị Loan TH Dương Hòa, Thầy Đoàn văn Kiều PTCS Sơn Hải, Võ Thị Ngọc Đỉnh, Nguyễn Thanh Bình, Trần Cẩm Vân, Trần Thị Hiên, Hà Lan Phương THTT Kiên Lương 3, Vũ Thị Thanh Hương, Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hữu Bạc TH Kiên Bình 2, Cô Lưu Hồng Châu TH Bình An, Thầy Phạm Vũ Linh, thầy Cao Trường Sang, cô Lê Thị Thẩm, cô Vương Ngọc Tú, thầy Nguyễn Thanh Hải PTCS Sơn Hải, Thầy Thiều Quốc Hùng, thầy Trần Quốc Khải, thầy Bùi Thanh Kiên, cô Đỗ Nguyễn Phương Hạnh, cô Nguyễn Thị Hằng TH Hòa Điền, cô Thị Bích; cô Huỳnh Kim Yến; cô Đoàn Võ Thủy Tiên; thầy Dương Tuấn An; thầy Trần Xuân; thầy Nguyễn Thanh Sơn TH Bình Trị, cô Vũ Thị Thu Hường, Bùi Thị Lý, Vũ Thị Thảo THTT Kiên Lương 2, Cô Lê Thị Nguyên, Cô Phạm Thị Hương, Cô Dương Bích Trâm, Cô Võ Thị Thùy Trang, Cô Trần Thu Hằng, Cô Hà Thị Hồng Thúy, Cô Đặng Tố Uyên, Cô Hà Thị Ngọc Trang, Cô Nguyễn Thị Ninh, Cô Nguyễn Thu Khuyên, Cô Phạm Thị huỳnh Như, Thầy Huỳnh Thanh Nguyện, thầy Phạm Đình Chương, Thầy Đỗ Thanh Bình THTT Kiên Lương 1 đó chính là những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của khối thi đua số 2 thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương thời gian qua.

* Đăng kí thi đua năm học 2019-2020:

          + Cờ thi đua của Chính phủ tập thể:                    01;

+ Huân chương Lao động hạng 2 (Tập thể):                  0;

+ Bằng khen Thủ tướng chính phủ (tập thể):                 02;

          + Bằng khen Thủ tướng chính phủ (cá nhân):      07;

          + Cờ thi đua xuất sắc UBND tỉnh:                       03;

          + Cờ thi đua xuất sắc Bộ Giáo dục và Đào tạo:   01;

          + Bằng khen UBND tỉnh (tập thể) nhì, ba khối:  06;

          + Bằng khen UBND tỉnh thường xuyên (tập thể) 05;

+ Tập thể Lao động xuất sắc:                                        07;

          + Bằng khen UBND tỉnh cá nhân:                       124;

          + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:                                  46;

          + Tập thể lao động tiên tiến:                                10;

          + Chiến sĩ thi đua cơ sở:                                       288;

          + Lao động tiên tiến:                                             431;

Khối thi đua số 2 cũng đề ra phương hướng phấn đấu cho giai đoạn 2020-2025 như sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật thi đua, khen thưởngngày 16/11/ 2013, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn khối thi đua.

Tiếp tục thông qua các phong trào thi đua kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đặc biệt chú trọng đến các phong trào thi đua gắn liền với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng các thành tích xuất sắc đột xuất đối với các điển hình tiên tiến để động viên, khuyến khích các điển hình phấn đấu vươn lên và có sức lan tỏa trong toàn khối thi đua.

Phát động, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua trong khối thi đua gắn với việc tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng tiến độ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận và khen thưởng. Đồng thời, trình hồ sơ đề nghị khen thưởng lên Hội đồng thi đua khen thưởng Huyện đúng thời gian quy định

Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo PGD- UBND huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đồng chí làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở. Từng đơn vị trong khối thi đua hướng dẫn giúp đỡ giáo viên hoàn thành sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học đối với công chức, viên chức và nộp về trên đúng quy định.

Thực hiện có hiệu quả thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo chuyển tải kịp thời các nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và phải huy động nhiều lực lượng tham gia; công tác thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Mở chuyên mục “Gương nhà giáo tiêu biểu”, “Những gương sáng của nhà trường và cán bộ quản lý giáo dục” trên trang thông tin điện tử của từng đơn vị trường học; tham mưu với Đài truyền thanh huyện tích cực tuyên truyền có hiệu quả gương người tốt, việc tốt, gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong khối thi đua.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan