Kể chuyện Bác Hồ

Em Đỗ Thanh Hà học sinh trường Tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1 đạt giải nhất cấp huyện và giải nhất giong kể hay cấp tỉnh ....